Tag - შუა და შიდა. ? გარე მინა ყველაზე დიდ დატვირთვას უძლებს და სწორედ ის უმკლავდება წნევის სხვადასხვაობას. ? ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ნახვრეტი ილუმინატორის შუა ფენას აქვს იმისათვის