Tag - მხოლოდ მოგზაურობის დროს სავალდებულო საბუთს წარმოადგენს. თუმცა გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან არავინაა დაზღვეული. ამიტომ