Tag - ალტერნატიული ვარიანტების წინასწარ შემუშავებაა. 7. სტიქიური მოვლენები – სტიქიური მოვლენები ის მნიშვნელოვანი რისკებია