სავიზო ინფორმაცია სასარგებლო ინფორმაცია

შენგენის ვიზა – ინსტრუქციები

Written by mx

როგორ მივიღოთ შენგენის ვიზა?
ინსტრუქცია და პროცედურები

კომპანია WALKER / ვოლქერი დაგეხმარებათ, შენგენის მოკლევადიანი ვიზის მისაღებად შესატანი საბუთების მოგროვებასა და განაცხადის შევსებაში. პროცესი მართლაც რთული და შრომატევადია, თუმცა დეტალური ინსტრუქციის არსებობის შემთხვევაში, უმეტესობა შეძლებს ამ პროცედურის წამატებით განხორციელებას.

რა არის შენგენის ზონა?
შენგენი – ეს არის სივრცე, რომლის წევრმა ქვეყნებმა გააუქმეს საზღვირს კონტროლი ერთმანეთს შორის (ე.წ. შიდა საზღვრები) და გაამკაცრეს საზღვრების მონიტორინგი გარეშე ქვეყნებთან, იგივე არაწევრებთან (გარე საზღვრები). პირველად შეთანხმება წევრ ქვეყნებს შორის 1985 წლის 14 ივნისს გაფორმდა, ლუქსემბურგის ქალაქ შენგენის მახლობლად. შეთანხმების და მთლიანად სივრცის სახელიც აქედან გამომდინარეობს. შენგენის ხელშეკრულება პირველად ძალაში 1991 წელს შევიდა და მას შემდეგ მის რიგებს უკვე 26 ქვეყანა შეუერთდა.

(შენგენის წევრი ქვეყნები 2014 წლის 6 აპრილის მდგომარეობით):

დატანილი ფერები შემდეგნაირად იშიფრება:

 • ლურჯიშენგენისა და ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნები;
 • მწვანეშენგენის, მაგრამ არა ევროკავშირის წევრი ქვეყნები;
 • სტაფილოსფერიშენგენის არაწევრი, მაგრამ ევროკავშირში შემავალი ქვეყნები;
 • წითელიკანდიდატი ქვეყნები.

შენგენის ქვეყანაში შესვლის დროს მესამე ქვეყნის (მათ შორის საქართველოს) მოქალაქეს ესაჭიროება სპეციალური ვიზები, რომლებიც გაიცემა შენგენის წევრი ქვეყნის საკონსულოს მიერ და რომელთა მიღების პროცედურებზეც ქვემოთ მოგითხორბთ. მიუხედავად საკონსულოს მიერ ვიზის გაცემისა, მესამე ქვეყანის მოქალაქე საზღვარზე საფუძვლიან შემოწმებას გადის. მას შეიძლება ვიზასთან ერთად მოეთხოვოს სასტუმროს ჯავშნის დამადასტურებელი დოკუმენტის, დაზღვევის, ყოველდღიური ხარჯის, მოწვევის და/ან უკან გასამგზავრებელი ბილეთის წარდეგენა. რაც შეეხება შიდა საზღვრებზე გადაადგილებას, ეს ყოველგვრი კონტროლის გარეშე ხდება, თუმცა ყველა მონაწილე ქვეყანა
უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს შეამოწმოს მოგზაურის საბუთი, შესაბამისად პასპორტის ტარება ქვეყნებს შორის მოგზაურობისას სავალდებულოა.

შენგენის ვიზა


როგორც უკვე ვახსენე, შენგენის ვიზა შესაბამის საკონსულოში ან მის მომსახურების სააგენტოში გაიცემა. (საკონსულებისა და ქვეყენბის ჩამონათვალი იხილით ჩვენსავე ვებგვერდზე განთავსებულ სხვა სტატიაში). უნდა გავითვალისწინოთ და წიანსწარ გადავამოწმოთ თუ რომელი საკონსულო გასცემს იმ ქვეყნის ვიზას, რომელსაც თვითონ არ აქვს საკონსულო ჩევნს ქვეყანაში. მაგალითად, გერმანიის საკონსულო ვიზას გასცემს როგორც პორტუგალიისთვის, ისე ფინეთისთვის, ხოლო ჰოლანდია გასცემს ვიზას – ესპანეთისთვის.

აქვე დავსვათ ლოგიკური შეკითხვა – რა საჭიროა კონკრეტული ქვეყნის საკონსულოში შესვლა თუ ყველა მათგანი ერთი და იმავე – შენგენის ზონის გადასაკვეთად საჭირო დოკუმენტს გასცემს. ოფიციალირად ეს ფენომენი შემდეგნაირად აიხსნება: მესამე ქვეყნის მოქლაქე ვალდებულია აიღოს ვიზა იმ ქვეყნის საკონსულოში, რომლის საზღვარსაც პირველად კვეთს, ან რომელშიც ყველაზე ხანგრძლივად აპირებს დარჩენას, თუმცა პირადად ხშირად მიმოგზაურია სხვა ქვეყნის მიერ გაცემული ვიზით სულ სხვა ქვეყანაში.

ვიზის კატეგორიები


რაც შეეხება ვიზების კატეგორიზაციას, არსებობს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვიზები. მოკლევადიანი ვიზა არის შენგენის ზონაში 90 დღემდე გაჩერების ნებართვა. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ტურისტული ვიზა 6, 9 თუ 12 თვიანია. მის მფლობელს შენგენის ზონაში დარჩენა მხოლოდ 90 დღით შუძლია. გრძელვადიანი ვიზა მის მფლობელს უფრო მეტ საშუალებას აძლევს, თუმცა ამაზე სხვა სტატიაში.

მოკლევადიანი ვიზები ასევე იყოფა ქვეკატეგორიებად, რომლებიც თავის მხრივ საკონსულოების მიხედვით იცვლება. მოკლვეადიანი ვიზის ძირითადი ქვეკატეგორებია:

 • ტურსიტული;
 • საქმიანი;
 • სამკურნალო;
 • ოჯახური მოწვევით;
 • კულტურული ხაისათის ვიზიტი;
 • ათლეტები, ჟურნალისტები;
 • ვიზა ავტომობილის შესაძენად (გერამნიის საკონსულოში).

ვიზების ქვეკატეგორიებს ვიზიტის მიზანი და საკონსულოს მიერ მოთხოვნილი საბუთები განასხვავებს.

რა საბუთებია საჭიორ ვიზის მისაღებად?


რეკომენდირებულია, რომ საკონსულოში გასვლამდე მათსავე ვებგვერდზე ან საინფორმაციო ცენტრში გადამოწმდეს საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი და ზუსტად ის საბუთები შეიტანოთ, რომლებსაც კონკრეტულ კატეგორიაზე ითხოვს საკონსულო, თუმცა მოთხოვნილი საბუთები ვიზის კატეგორიების მიხედვით ლოგიკურად ჰგავს ერთამენთს. საკონსულო უნდა დარწმუნდეს:

 • თქვენს შემოსავლებში და მოახდინოს თქვენი იდენტიფიცირება;
 • რომ ქვეყანაში შევლისას გექნებათ საცხოვრებელი ადგილი;
 • იქნებით დაზღვეული;
 • გექნებათ ყოველდღიურად დასახარჯი თანხა (მინიმუმ 50 ევრო დღეში) ან გეყოლებათ სპონსორი;
 • და, რაც მთავარია, რომ აუცილებლად დაბრუნდებით უკან.

ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე ტიპის ვიზის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

მაგალითი 1 – ტურისტული ვიზა (საფრანგეთის საკონსულოს შემთხვევაში)

 • შევსებული ანკეტა (ფრანგულად ან ინგლისურად);
 • სასტუმროს ჯავშანი;
 • ცნობა სამუშაო ადგილიდან (სტუდენტებისთვის სასწავლებლიდან);
 • ფინანსური გარანტიები: ცნობა ბანკიდან (სასტუმროს საფასურის გადახდის ქვითარი ან საბანკო ანგარიშის ბოლო 3 თვის ამონაწერი ან მესამე პირის, დამფინანსებლის ფინანსური გარანტიები);
 • არასრულწლოვანებმა (18 წლამდე) უნდა წარმოადგინონ მშობლების ნებართვა და დაბადების მოწმობა, ორივე დოკუმენტი ფრანგულად ან ინგლისურად ნათარგმნი და ნოტარიალურად დამოწმებული. ნებართვაში უნდა ფიგურირებდეს მოგზაურობის ქვეყანა და თარიღები;
 • საზღვარგარეთის პასპორტი (ძალაში მყოფი უახლოესი 6 თვის მანძილზე, გაცემული ბოლო 10 წლის განმავლობაში და უნდა შეიცავდეს 2 თავისუფალ გვერდს მაინც) + 1 ქსეროასლი (აუცილებელია ადრე მიღებული ვიზების ასლები და ძველი პასპორტი);
 • პირადობის მოწმობა + 1 ქსეროასლი;
 • ცნობა დაზღვევის შესახებ + 1 ქსეროასლი;
 • ბილეთის ჯავშანი დახურული თარიღით;
 • 1 ფოტოსურათი 3X4-ზე;
 • საბუთების შესწავლის გადასახადი- 35 ევროს ექვივალენტი ლარში (საელჩოს გაცვლითი კურსის მიხედვით).

მაგალითი 2 – კერძო მოწვევის ვიზა (ჰოლანდიის საკონსულოს შემთხვევაში)

 • განმცხადებლის აპლიკაციის ხელმოწერილი ფორმა (ორიგინალი და ასლი);
 • საზღვარგარეთის პასპორტი, მინიმუმ 3 თვის მოქმედების ვადით მგზავრობის დასრულებიდან, 2 ცარიელი გვერდი, ყველა გვერდის ასლი გარდა ცარიელი გვერდებისა;
 • 2 ფოტოსურათი გადაღებული ბოლო 6 თვის მანძილზე – 35/45-ზე, სასურველია ბიომეტრული;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • სამედიცინო სადაზღვევო ვაუჩერი, რომელიც სრულად აანაზღაურებს მინიმუმ 30 000 ევროს შენგენის ზონაში ყოფნის დროს (გადაუდებელი სასწრაფო დახმარება, სამედიცინო გამოკვლევა, გარდაცვალება). უნდა წარადგინოთ აღნიშნული ვაუჩერის ორიგინალი და ასლი;
 • პირველადი მოგზაურობის შემთხვევაში ქორწინების მოწმობა ინგლისურ ენაზე დამოწმებული ნოტარიულად;
 • ორიგინალი მოწვევა მომწვევი ორგანიზაციიდან, რომელიც დამოწმებული იქნება მუნიციპალიტეტის მიერ;
 • რეფერანტის პასპორტის ასლი;
 • დამსაქმებელი კომპანიის მიერ გამოგზავნილი წერილი, რომელიც შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას პირის ხელფასზე და მის პოზიციაზე. ორგანიზაციის რეგისტრაციის ასლი;
 • ბოლო 3 თვის ამონაწერი ბანკიდან ან მომწვევის შრომითი ხელშეკრულება, ხელფასის ცნობა და მისი 3 თვის ამონაწერი ბანკიდან;
 • ბილეთის ორი გზის სრული ჯავშანი;
 • ნათესაობის დამადასტურებელი საბუთი, რომელიც ადასტურებს კავშირს განმცხადებლესა და მომწვევ პირს შორის;
 • არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევებში საჭიროა ორივე მშობლის თანხმობა ნათარგმნი ინგლისურად, დამოწმებული ნოტარიულად. ასევე ორივე მშობლის პასპორტის ასლი;

მაგალითი 3 – ავტომობილის შესაძენი ვიზა (გერმანიის საკონულოს შემთხვევაში)

 • შევსებული ანკეტა;
 • პასპორტი, რომელიც არ უნდა იყოს 10 წელზე ძველი და რომელსაც აქვს მოქმედების ვადა სულ მცირე კიდევ 6 თვე და მინიმუმ ორი თავისუფალი გვერდი, ასევე ამავე პასპორტის ფოტოსურათიანი გვერდის ასლი, ძველი პასპორტი ვიზებისა და სასაზღვრო ბეჭდების გვერდების ასლებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ერთი ბიომეტრული ფოტოსურათი (გადაღებული ბოლო ერთი წლის განმავლობაში);
 • პირადობის მოწმობა + ერთი ასლი;
 • ცნობა სამუშაო ადგილიდან ხელფასის ჩვენებით + თარგმანი;
 • ან სამეწარმეო რეესტრის ცნობა წლიური ბრუნვის მითითებით, უძრავი ქონებისა და მისგან მიღებული შემოსავლის ცნობა, პენსიის ცნობა და ა.შ. + თარგმანი;
 • 8000 ევროს შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთი + თარგმანი;
 • ბოლო სამი თვის ამონაწერი თქვენი საბანკო ანგარიშიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • გერმანიაში მინიმუმ სამი ღამით გაჩერების შესაძლებლობის დამადასტურებელი საბუთი (მაგ.: სასტუმროს ჯავშანი ან მასპინძლის არაოფიციალური დადასტურება თქვენი მიღების თაობაზე, მისი გვარისა და მისამართის მითითებით);
 • ავიაბილეთის ჯავშანი;
 • დაზღვევა და მისი ერთი ასლი;
 • შესაბამის შემთხვევაში: თანდართული წერილი, სადაც თქვენ აღწერთ საქართველოში თქვენს პირად მდგომარეობასა და სამომავლო გეგმებს (გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე);პირველადი განაცხადის შემთხვევაში:
 • ქორწინების მოწმობის, შესაბამის შემთხვევაში, განქორწინების მოწმობის ან მეუღლის გარდაცვალების მოწმობის ორიგინალი + ერთი ასლი და თარგმანი;
 • არასრულწლოვანი ბავშვების დაბადების მოწმობების ორიგინალი + ერთი ასლი და თარგმანი;შემდგომი განაცხადების შემთხვევაში:
  მთლიანად შევსებული ”წინა ვიზით გამგზავრებისას შეძენილი ავტომანქანების სიის ბლანკი” (გთხოვთ ჩაწეროთ წინა ვიზით გამგზავრებისას გერმანიაში ყოფნის ყველა პერიოდი და ყველა შეძენილი ავტომობილი);
  წინა ვიზით გამგზავრებისას შეძენილი თითოეული ავტომობილის შემდეგი საბუთები: გერმანიაში დადებული ავტომანქანის ნასყიდობის ხელშეკრულების ასლი, მანქანის გერმანიაში გაცემული საბუთების ასლი;
 • იმპორტის დამადასტურებელი საბუთის ასლი + თარგმანი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

განაცხადის (აპლიკაციის) ფორმის შევსება

ყველა საბუთის შეგროვების შემდეგ განაცხადის შევსების დროა. შენგენის ვიზის განაცხადის ფრომა იდენტურია და ქვეყნების მიხედვით მხოლოდ მინიმალური ცვლილებები შეგხვდებათ. მაგალითად, შეიძლება ზოგი მათგანი იყოს მხოლოდ ინგლისურ ენაზე და სხვა ინგლისურ და ამა თუ იმ ქვეყნის შესაბამის ენაზე. რაც შეეხება ტექსტს და შესავსებ ველებს, იდენტური რჩება. ვიზუალურად განაცხადის ფორმა შემდეგნაირად..

როგორც სურათზე ჩანს, განაცხადის ფორმა შედგება ორი ნაწილისგან: მარცხენა, რომელსაც განმცხადებელი ავსებს და მარჯვენა, რომელიც საკონსულოს თანამშრომლისთვის არის განკუთვნილი. განაცხადში ყველა ველი კატეგორიების მიხედვით ლოგიკურად არის დალაგებული და აქვს დეტალური აღწერები, რაც აპლიკანტს შევსებას უადვილებს. განაცხადის ქართულ-გერმანული ფორმა 4 გვერდისგან შედგება, ხოლო მხოლოდ ინგლისური 2-სგან.

მნიშვნელოვანი შენიშვნა: თუ განაცხადის შევსებისას რაიმე ვერ გაიგეთ, შეგიძლიათ მოინიშნოთ და საბუთების ჩაბარების მომენტში კითხოთ ადმინისტრატორს.

გასაუბრების დანიშვნა
საკონსულოში საბუთების ჩაბარების და გასუაბრების დანიშვნის პროცედურა შეიძლება ქვეყნების მიხედვით განსხვავდებოდეს. ზოგი მათგანი მოითხოვს გასაუბრებაზე ჩაწერას სატელეფონო ზარის საშუალებით, ხოლო ზოგს აქვს ელექტრონული რეგისტრაციის ფორმა. აღნიშნული ინფორმაციის დაზუსტება შესაძლებელია თითოეული საკონსულოს ან მისი მომსახურე სააგენტოს ვებგვერდზე ან ცხელ ხაზზე.

გასაუბრების დანიშვნა ხორციელდება როგორც საკონსულოში, ისე მის ოფიციალურ წარმომადგენლობებში. გაითვალისწინეთ, რომ მოკლევადიან ვიზაზე განაცხადის შეტანა შესაძლებელია შენგენის ზონაში გამგზავრებამდე სამი თვით ადრე.

განაცხადის შევსების მომენტში ოპერატორი ჩაინიშნავს თქვენს საკონტაქტო ინფორმაციას და შეგატყობინებთ გასაუბრების ადგილსა და თარიღს. ხშირად გასაუბრება ინიშნება დღის პირველ ნახევარში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათლით.

გასაუბრების დღე
საკონსულოში გასაუბრებაზე გასვლა ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტია აღწერილ პროცესში და წარმატებისთვის საჭიროა შესრულდეს რამდენიმე ფაქტორი:

 • ყველა დოკუმენტი წინასწარ უნდა იყოს სრულყოფილად შევსებული და წარმოდგენილი;
 • მზად უნდა იყოთ საკონსულოს წარმომადგენლისგან რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად. მაგალითად, ვიზიტის მიზანი, ვისთან მიბრძანდებით, რა უნდა ნახოთ დანიშნულების ქვეყანაში და ა.შ.;
 • საკონსულოში აუცილებლად თავის დროზე უნდა გამოცხადდეთ და, რაც მთავარია, იყავით პრეზენტაბელურები.

კომპანია WALKER/ვოლქერი გისურვებთ წარმატებებს

დაგვიტოვეთ კომენტარი

About the author

mx